Verksamhetsutveckling

Vad menas med stand-up och vad är DevOps?

Stand-up och DevOps. Två engelska termer som är vardagsmat i IT-branschen men som för andra kan ha en helt annan betydelse. Låt mig ta cirka 10 minuter av din tid och bena ut dessa begrepp, vad de innebär för oss på CRM-Konsulterna (CRMK) och dig som kund eller samarbetspartner till just oss. Längst ner i denna text hittar du en enkel ordlista om du skulle behöva.

Stand up eller Stand-up? Vad betyder det egentligen,
Stand Up eller stand-up – vad menar vi när vi säger det?

Stand-up så som vi ser det

Som ny inom IT-branschen fylldes mina tankar med associationer till vertikal hållning, trötta ben och korta formuleringar. Även om termen har sina rötter i denna analogi, har den idag för en del en helt annan betydelse. I en digital arbetsplats där vi medarbetare ansluter till möten från hemmakontoret, finns risken att vi tappar idéer och lösningar på mindre problem som vanligtvis avhandlas vid kaffemaskinen. Utbyten som ofta kunde ge en känsla av trygghet har för många ersatts med podcast eller barnskrik. Lösningen på detta är för många just en återkommande stand-up.

Vi på CRMK förespråkar alltid ett agilt arbetssätt där stand-up med dig som kund är en viktig del i pågående projekt. Längden och formaten anpassas självklart till din organisations unika situation (men hela tanken är att mötestiden ska hållas kort.) Vad som dock är gemensamt för alla varianter är att det sker med en fastställd frekvens, agenda och tid. Vanligt förekommande agenda innefattar vad som är pågående, kommande och utmaningar för att samtliga medlemmar ska känna sig trygga och få rätt resurser. Det som är viktigast är att alla får komma till tals under en stand-up genom att man går ”laget runt”. Problem lyfts men man löser dem inte i mötet, det bokar man en tid för med dem som det berör.

Hos oss på CRMK genomför vi en stand-up på 15 minuter dagligen med samtliga kollegor samlade. Varje medarbetare får tillfället att kort berätta om vad som står inför dagen samt ställa frågor och lyfta utmaningar. Svaren mot dessa blir ofta ”vi kan ta 10-minuter om det vid x tillfälle” för att på så sätt hitta en resurs och tillfälle att lösa problemet.

Tre bra frågor att ställa vid en stand-up

 • Vad ska du göra/fokusera på idag?
 • Har du några hinder för att göra det?
 • Behöver du hjälp för att lösa det?

DevOps vs. Azure DevOps

Det är inte ovanligt att begreppen används omväxlande, trots att de beskriver två olika saker. DevOps syftar på ett arbetssätt inom IT-projekt och Azure DevOps (ADO) är en produkt för sådana projekt tillhandahållen av Microsoft. Nedan kommer vi gå in lite djupare på dessa termer.

Vad är DevOps?

Det finns många beskrivningar över vad DevOps är för något samt dess för- och nackdelar. Låt mig ge dig som ny till detta arbetssätt en kort sammanfattning av vad vi på CRMK tycker är essensen. Vill du fördjupa dig mer rekommenderar jag dig starkt att djupdyka i några matnyttiga länkar där jag började:

Viktigt att belysa är att rollen ”utvecklare” är något som traditionellt sett brukar användas för programmerare och kodare. Även om DevOps utvecklades för och av traditionella kodare och IT-personal, har det idag växt till något som passar alla typer av projekt som kan innefattas i den breda termen ”utveckling”. Vi på CRMK använder oss fritt av denna term som beskrivning av en roll där man skapar – vare sig det handlar om low-code/no code eller mer traditionell praxis.

DevOps är en ganska enkel hopslagning av termerna Development och Operations. Konceptet omfamnar en hel drös av praxis, verktyg och inte minst ett förväntat arbetssätt. DevOps har sitt ursprung i att skapa en samarbetsyta där utvecklare och utövare (IT-förvaltning, superusers med flera) kan jobba tillsammans.

I sitt hjärta dunkar transparens, kommunikation och samarbete mellan arbetsgrupperna som traditionellt sätt arbetat separat. Utövare kan uttrycka sitt behov, utvecklare kan erbjuda sin tolkning inom sitt verktyg och de kan uppnå en konsensus. Allt på en plats som resulterar i kontinuerligt lärande, snabb återkoppling, hög förståelse och inte minst förtroende för varandra.

Kort homage till DevOps historia

Före DevOps tid tenderade utvecklare och utövare ha separata mål, styrning och bedömningskriterier – egenskaper som även kunde motsätta sig varandra. En arbetsmodell med egenskaper som långa arbetsdagar, knepiga produktionssättningar och inte minst missnöjda kunder. Rörelsen som gav upphov till DevOps insåg att dessa två grupper behöver jobba tillsammans för att uppnå en god leverans.

Naturligtvis integreras inte ett branschöverskridande arbetssätt över en natt. Det börjar som många andra koncept i den digitala eran – på nätet. En rörelse bosatt på forum som idag som kan se sig själv som etablerad och det tackar vi för.

Projektet är i gång och du är inbjuden till ADO, vad innebär allt detta nu?

Med en kort inblick i DevOps som arbetssätt och bakgrund samt stand-up som mötesstruktur tar vi oss till hur ni kan agera när ni stiger in i ett projekt med oss. Vi på CRMK jobbar med Azure DevOps (ADO), Microsofts egen produkt för detta arbetssätt – för att visa på viss opartiskhet är även JIRA väldigt populär.

 1. Inga idéer är för dåliga för att uttryckas. Att uttrycka sin tanke om en systemegenskap eller behov är första steget till förverkligandet. Utvecklare och utförare behöver mogna tillsammans och med er idé som språngbräda tillgängliggörs ett medium för detta. Det kan behövas en viss förädling, ramen av projektet kanske inte tillåter eller tiden räcker inte till – men i slutänden är det ni som kan er verksamhet och vad som behövs för att göra den bättre. Så in med allt i Azure DevOps.
 1. Skapa User Story. User Story är kort beskrivning som uttrycker behov från en specifik rolls perspektiv. Vi på CRMK förhåller oss till formatet:
  Som en (roll), vill jag (se/göra) … för att (säkerställa/kunna/rapportera) att min avdelning

  Vilket kan uttrycka sig som en full sats:
  Som en personalplanerare vill jag se all beläggning som våra interna resurser har veckovis för att kunna skapa en plan som faller inom resursernas allokerade timpotter.

  Med en User Story i bakgrunden kan utvecklare enklare förstå vad man vill uppnå och på så sätt göra rätt saker för att nå denna egenskap när man tar fram en lösning.
 1. Beskriv, beskriv, beskriv. Ju tydligare ni som utförare, och vi som skapare, dokumenterar och uttrycker oss desto mer kan vi tydligt se hur en idé blev implementerad i produkten.
 1. Ifrågasätt. Beskrivningar och lösningar är subjektiva till dess att vi uppnår samsyn. Om vi inte har samsyn riskerar vi scope-creep (okontrollerad tillväxt av projektets omfattning), missnöje och tidsförlust.
 1. Standup På ett fast intervall träffas vi virtuellt för att diskutera just allt som finns i vår gemensamma Azure DevOps. Vi kan på kort tid stämma av status för varje aktivitet och därtill begära förtydliganden. En tydlig agenda – något som vi alla älskar i möten.

Om du vill lära dig mer

Vår branschkollega Neil Benson på Customery har specialiserats sig på projektmetodik relaterat till Microsoft Business Applications. Han håller kurser i ämnet, till exempel Scrum for Microsoft Business Applications, driver podcasten Amazing Apps och finns på YouTube Customer Academy

Microsoft har också “guidance” avsnitt där man kan läsa mer om projektplanering. 
Microsoft Power Platform guidance documentation
Power Apps guidance documentation
Power Automate guidance documentation

Jag hoppas att jag har lyckats att ge dig en bra översyn och att du fått med dig användbara tips på hur du kan ta dig vidare om du vill veta mer. Tveka inte att höra av dig till mig eller CRMK och du har några frågor eller om du och ditt företag behöver hjälp.

// Johan Wijden, applikationskonsult

Ordlista

 • Agilt arbetssätt: Arbete som sker i kortare cykler som anpassas allt eftersom förutsättningar och krav förändras.
 • Superuser: En användare med hög kompetens om systemet eller produkten och som delar med sig i organisationen av sin kunskap. Vanligt förekommande att dessa individer har den huvudsakliga kommunikationen med oss som experter för att beskriva krav, problem och behov utifrån systemets ramar. Vi har tidigare skrivit en utförligare förklaring som du hittar här.
 • Scrum: Kommer från termen ”scrum” i rugby, som syftar till den täta axel mot axel-formationen som laget uttrycker för att ta sig framåt.
 • DevOps: Arbetssätt som kombinerar områdena development (Dev) och operations (Ops) till samsyn inom IT-projekt.
 • Azure DevOps: Ett av många verktyg på marknaden för att bedriva ett projekt bland annat enligt agil DevOps praxis.
 • Stand-up: Korta statusmöten som behandlar vad deltagarna bör prioritera, vad andra jobbar med, förståelse för vad som sker, jobbar alla mot samma mål och vad den bredare strategin är och hur den kan uttryckas i små arbetsmoment.
 • User Story: Ett sätt att uttrycka kravställning som innehåller vilken roll, vad och hur som berörs av kravet för att teamet ska kunna komma till en passande lösning.
 • Feature: Ibland har inte ett krav en specifik berörd roll och kan då uttryckas som en feature. Detta kan uttryckas i till exempel en systemegenskap (vilja kunna e-maila) eller automation (mejlutskick ska skapa ärende om x eller y är lika med…).
 • Task: Konkreta aktiviteter som utförs för att nå föreslagen lösning till en Feature eller User Story.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.