Implementationsprojekt

Implementera med de rätta drivkrafterna

CRM-Konsulterna har lång erfarenhet av allt ifrån små till stora och enkla som komplexa implementationer av Dynamics 365 och PowerPlatform. Dessa implementationer kan vara nyutveckling av nya lösningar eller vidareutveckling eller uppgradering av befintliga lösningar.  

Vi driver implementationerna som projekt där vi kombinerar agila ramverk och metoder som Scrum och DevOps med Microsofts beprövade implementationsmodell Sure Step.

För vem

Alla som vill implementera ny funktionalitet, vidareutveckling eller uppgradering. Exempelvis IT-chef, avdelningschef, säljchef, marknadschef etc.

Kickoff

Innan vi drar igång ett projekt så är det enligt vår erfarenhet, av stor vikt för projektets framgång att vi börjar med att samla alla projektmedlemmar och säkerhetsställa att alla har samsyn kring projektets mål och genomförande. Därför startar vi alla projekt med en kickoff där vårt team tillsammans med era projektmedlemmar går igenom hur vi kan arbeta tillsammans för bästa möjliga resultat. Under en sådan kickoff går vi bland annat gå igenom:

 • Mål och syfte med projektet
 • Projektets omfattning
 • Projektmetodik
 • Projektorganisation och roller

Grundutbildning inom plattformen

Om era projektmedlemmar är helt nya inom Dynamics 365 och PowerPlatform kan vi tidigt erbjuda en kortare utbildning inom plattformen så att ni får en övergripande kännedom om hur den fungerar som standard och på så sätt kan bli bättre beställare och kravställare (se mer tjänst utbildning).

Roller

Alla projektdeltagare får en tydlig roll i projektet.

 • Scrum Master/Projektledare – person hos oss som hanterar hinder och säkerhetsställer att teamet kan arbeta så effektivt som möjligt. Ska inte ses som likvärdig en projektledare men i våra projekt kombinerar vi ofta dessa två roller.
 • Produktägare – den person hos er som äger backlogen, dvs den som ansvarar för att förtydliga alla krav, bestämmer om vad som ska implementeras och i vilken ordning. Produktägaren kan självklart ta hjälp av andra i er organisation men är den som är vår huvudkontaktperson.
 • Utvecklingsteam – de personer hos oss som konfigurerar, utvecklar och migrerar, dvs gör själva arbetet.

Sprintar

Då vi utgår ifrån ett agilt förhållningssätt i våra projekt, innebär det att vi delar in våra projekt i sprintar. På så sätt kan vi komma igång och leverera snabbt, få kontinuerlig feedback från era projektdeltagare och vi kan dra lärdom av tidigare erfarenheter i projektet under projektets gång och hela tiden ta beslut utifrån vad vi vet i stunden.

Projektet delas in i så många sprintar som krävs för att kunna implementera en lösning som är tillräckligt klar för att leverera en MVP (minimum viable product).

Varje sprint innehåller följande aktiviteter:

 1. Planning
 2. Analysis
 3. Design
 4. Implementation
 5. Test

1. Planering

I planeringsfasen bildar vi oss en uppfattning om vad vi ska implementera, dvs vilka funktioner vi ska implementera under sprinten. Planeringen görs tillsammans med hela teamet utifrån produktägarens prioritering.

2. Analys

Vi analyserar tillsammans med er vilka krav som ska ställas på det nya systemet eller de systemförändringar ni önskar göra och varför, vi bedömer arkitektur och infrastruktur, går igenom licensbehov och utbildningsbehov.

Kraven omvandlas till Epics, Features och User Stories där alla User stories hamnar som en del av backlogen, dvs de funktioner som vi ska implementera. Vi arbetar med Azure DevOps som projektverktyg för kravhantering, tester och versionshantering. Ni får en eller flera licenser till verktyget och vi utbildar er även inom verktyget vid behov (se tjänst utbildning).

3. Design

Utifrån de fastställda kraven designar vi den mest hållbara lösningen av Dynamics 365 och PowerPlatform för att passa er verksamhet. Vi utgår alltid ifrån att använda oss av så mycket standardfunktionalitet som det bara är möjligt, för att skapa en så förvaltningsbar lösning för er som möjligt.

4. Implementation

Vi konfigurerar, utvecklar och testar systemet utifrån godkänd lösningsdesign. Arbetet kan också omfatta integrationer med andra system och datamigrering. Leverans sker löpande under sprintar på ett konsekvent och tillförlitligt sätt.

5. Test

Vi utför enhetstester och systemtester av lösningen och er produktägare är ansvarig för att ni testar att den nyutveckling som har levererats uppfyller era behov.

Sprintdemo

I slutet av varje sprint samlas vårt team och alla era relevanta intressenter. Vi lämnar över och demonstrerar den utveckling som skett under sprinten och ni godkänner eller kommer med er feedback på leveransen. Därefter påbörjas en ny sprint och planeringen tas vid igen.

Acceptanstester

Inför go live ansvarar ni för att testa hela processflödet för att validera att systemet stödjer era processer och arbetssätt som tänkt och uppnår era interna mål med projektet.  

Go live

Vi genomför användarutbildningar och utför slutgiltig migrering innan vid driftsätter den nya eller uppgraderade lösningen. Vi kan erbjuda support och extra stöd under den kritiska perioden efter driftsättningen, allt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Överlämning till förvaltning

Vi överlämnar den implementerade lösningen till er om ni har en egen förvaltning. Annars kan vi erbjuda er en förvaltningstjänst (läs mer under Tjänster /förvaltning).

Investering

Kontakta oss med en förfrågan!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.